Комунальний заклад "Первомайський ліцей № 2 Первомайської міської ради Харківської області"

 
МОН України

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку

для працівників Первомайського ліцею 2 
Первомайської міської ради  Харківської області

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1.        Відповідно до Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці  запроваджуються ці правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.2.        Трудова дисципліна базується  на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального виховного процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.3.     Правила погоджені з профспілковим комітетом затверджені трудовим колективом і враховують умови роботи школи.

 1.4.     Всі питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку, вирішує адміністрація школи у межах своїх повноважень, а у випадку, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом школи.

ІІ.  ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ.

2.1.        Працівник реалізує право на працю укладанням трудового договору , згідно з яким він зобов’язується виконувати роботу з певного фаху, дотримуючись внутрішньому трудовому розпорядку, а школа зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці.

2.2. Педагогічні працівники призначаються і звільняються з роботи начальником відділу освіти за поданням директора школи .

2.3 Заступники директора школи призначаються і звільняються з роботи за поданням директора школи

2.4.   При прийомі  на роботу працівником подаються:

§         заява оформлена у встановленому порядку;

§         лист обліку кадрів;

§         автобіографія;

§         копія диплому ( кваліфікаційного свідоцтва );

§         копія свідоцтва про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про    закінчення навчального закладу – на іншому);

§         копію ідентифікаційного коду;

§         копія паспорта

§         трудова книжка

§         санітарна книжка     

2.5.        Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань (електрик) зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

 2.6        Особи, які приймаються на роботу в шкільну їдальню, повинні подати медичну книжку з відміткою про пройдений повний медичний огляд працівника в день оформлення на роботу.

 2.7     Особи, які влаштовуються на роботу, зобов’язані оформити особову справу  та санітарну книжку.

 2.8     Працівники школи можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

 2.9     Адміністрація зобов’язана:

·         познайомити працівника з наказом, у якому найменування посади (роботи) відповідає класифікатору робіт та професій, штатному розкладу, умовам праці і її оплати;

·         пояснити права і обов’язки працівника у відповідності з посадовими інструкціями;

·         ознайомити з Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

·         провести інструктажі з охорони праці, виробничій санітарії, протипожежній безпеці і організації роботи по охороні життя і здоров’я дітей.

2.10 .     На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника керівником за місцем основної роботи.

 2.11.     Ведення трудових книжок здійснюється  згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на  директора  школи або уповноважену ним  особу.

 2.12     Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в трудовому договорі (контракті).

2.13.     Припинення трудового договору оформляється наказом директора школи.

 2.14Директор школи  зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Закону, КЗпПУ. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ.  ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.

3.1.     Працівники школи зобов’язані:  

§  ·         Працювати чесно і добросовісно, виконувати обов’язки педагогічних працівників у відповідності із ст. 56 Закону України “Про освіту”, суворо виконувати навчальний режим, Закон України “Про загальну середню освіту”, і Правила внутрішнього трудового розпорядку школи;

§  ·         Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

§  ·         Берегти навчальні і загальношкільні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо; виховувати в учнів бережне ставлення до шкільного майна;

§ ·         Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я учнів та оточуючих людей в процесі виконання будь яких робіт чи під час перебування на території школи .

§  ·         Проходити медичні огляди у визначені терміни у відповідності з інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів.  

§  Основні функціональні обов’язки заступників директора, вчителів, класних керівників та класоводів, учителя ’’Захисту Вітчизни’’ , завідуючих майстернями, завідуючої бібліотекою, лаборантів, секретаря школи, технічного персоналу затверджуються наказом директора школи.

§  Коло обов’язків, які виконує кожний працівник на своїй посаді, визначається, крім цих Правил, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом школи  , посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

§  Завідуючий господарством  по узгодженню з директором визначає об’єм і характер роботи технічного персоналу школи з урахуванням навантаження в межах робочого дня.

§  Обов’язки вчителів:

§  ·         Кожний учитель, з’явившись на роботу, знайомиться з усіма розпорядженнями і об’явами, які вивішуються адміністрацією і громадськими організаціями.

§  ·         Приймати участь у нарадах, педрадах, педрадах, засіданнях, методичних об’єднаннях та інших заходах школи, які проводяться в урочний і позаурочний час ;

§  ·         Учителі, вихователі ГПД  з’являються у школу не пізніше, ніж за 10 хвилин до початку свого уроку. У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель запізнився.

§  ·         Про причини відсутності чи запізнення вчитель подає пояснення директору , черговому адміністратору.

§  ·         Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок до приведення кабінету в повну готовність.

§  ·         Після дзвоника з уроку вчитель повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організує роботу чергових по дотриманню санітарно-гігієнічного режиму школи.

§  ·         Після закінчення уроків вчитель супроводжує у роздягальню той клас, в якому він вів останній урок.

§  ·         При організації харчування вчитель супроводжує учнів в їдальню, контролює порядок харчування та разом з учнями повертається до класу.

§  ·         Учитель, який проводив останній урок, не залишає чергових по класу до завершення ними чергування.

§  ·         Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку.

§  ·         Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні керівники, а у кабінетах – відповідальний учитель.

§  ·         Викликавши учня для опитування, вчитель зобов’язаний попросити пред’явити щоденник (3 – 11 кл.).

§  ·         Оцінку, одержану учнем за відповідь, учитель вимовляє голосно і заносить її в класний журнал і щоденник учня (3 – 11 кл.).

§  ·         Учитель перед початком уроків бере класний журнал ,  після закінчення уроків здає журнал черговому адміністратору, заступнику з НВР або директору школи.

§  ·         Учитель зобов’язаний на  початку уроку відмітити  в класному журналі відсутніх учнів.

§  ·         Учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати в класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.

§  ·         Учитель повинен на вимогу  адміністрації  вийти на заміну уроків відсутнього колеги.

§  ·         Учитель, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки у класному журналі і у журналі “Заміни уроків”. При відсутності таких оплата заміни не проводиться. Учитель супроводжує учнів до їдальні, контролює харчування учнів, прибирання столів.

§  ·         Учитель, який не має можливості з’явитись на свої уроки з поважної причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністрацію школи.

§  ·         Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями школи і щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі, журналі обліку відсутніх учнів . на основі особистих спостережень та відмітки відсутніх на уроках вчителями - предметниками.

§  ·         Класні керівники терміново повинні вжити заходи по виясненню причин пропуску уроків та подавати інформацію щотижня про відвідування учнів занять  педагогу-організатору. У випадку коли учень пропустив п’ять днів підряд письмово доповідають директору школу і особисто виясняють причини відсутності . У разі відсутності 10 навчальних днів підряд складається відповідний акт і письмово доповідає директору школи

§  ·         Класні керівник 1-4 класів   роблять замовлення в їдальню на першому уроці.

§  ·         Вчителі повинні слідкувати за економією енергоносіїв та водопостачання.

§  ·        Всі учителі зобов’язані слідкувати за виконанням учнями Правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи школи, санітарно-гігієнічних вимог.

§  ·         Кожний учитель, завідуючий кабінетом зобов’язаний наприкінці своєї зміни перевірити наявність ключа від навчального кабінету чи класу, в якому він працював навчальний день або проводив останній урок зміни

§  Обов’язки чергових вчителів:

§  ·         Адміністрація школи залучає вчителів до чергування по школі.

§  ·         Графік чергування на І та ІІ півріччя затверджує директор школи. Графік вивішується в учительській і на дошці оголошень

§  ·        Чергові учителі з’являються на чергування не пізніше, як за 20 хвилин до початку занять. Закінчується чергування після останнього уроку .

§  ·         Чергові на поверхах слідкують за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в коридорах, на сходах, у вестибюлі, в їдальні

 

ІV.  ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ.

     4.1  Адміністрація школи зобов’язана:

§  ·         Забезпечити виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення  про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи і Правил внутрішнього розпорядку в школі.

§  ·         Неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно організувати працю всіх у відповідності з їх фахом і кваліфікацією.

§  Своєчасно інформувати працівників про зміни в законодавстві , які стосуються умов оплати праці, здійснення навчально-виховного процесу

§  ·         Удосконалювати навчально-виховний процес, сприяти прояву педагогічної ініціативи, створювати умови для вибору педагогічними працівниками форм, методів, засобів навчання.

§  ·         Нести відповідальність за кінцеві результати навчально-виховного процесу.

§  ·         Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників школи, створювати необхідні умови для поєднання праці з навчанням у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

§  ·         Забезпечувати дотримання у школі санітарно-гігієнічних норм і правил збереження шкільного майна, безпеку співробітника і учнів.

§  ·         Створювати належні умови для праці, які б відповідали правилам охорони праці, протипожежної безпеки.

§  ·         Організовувати гаряче харчування учнів.

§  ·         Забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і використанням фонду заробітної плати.

§  ·         Вишукувати додаткові джерела фінансування і спрямовувати їх на розвиток соціальної інфраструктури і зміцнення матеріальної бази школи.

§  ·         Своєчасно забезпечувати школу навчально-наочними посібниками, господарським інвентарем.

§  ·         Захищати професіональну честь і гідність працівників школи, чуйно ставитись до їх повсякденних турбот, забезпечувати надані їм пільги.

§  Адміністрація школи виконує свої обов’язки у відповідних випадках спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом.

 

V.  РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.

5.1.     Робочий час вчителів – час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу, який визначається затвердженим розкладом навчальних занять, складеним  відповідно до тижневого педагогічного навантаження, а також затвердженими  планами виховної та методичної роботи.

5.2.      Відповідно до статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво,перевірку зошитів тощо.

5.3.     Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, що затверджена Міністерством освіти України від 15.04.93р. N102 (зі змінами).Відповідно до п.64 розділу У1, ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника.

5.4.     У школі встановлюється п’ятиденний робочий тиждень (крім класів які працюють за шестиденним режимом) з двома вихідними днями.

5.5.     Між уроками встановлюються перерви, тривалість яких визначається наказом директора школи.

5.6.    Позакласні заняття з предметів, робота гуртків та спортивних секцій проводиться за розкладом, затвердженим відповідно на І і ІІ півріччя.

5.7.     Адміністрація школи встановлює тижневе педагогічне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік (до початку періоду відпусток) з урахуванням рекомендацій шкільних МО, а також дотримання принципів:  

§   ·        наступності у викладанні предметів у класах;

§   Кваліфікації, результативності роботи

§   ·        збереження об’єму навчального навантаження, забезпечення стабільності об’єму навчального навантаження протягом навчального року;

§   ·        забезпечення молодих спеціалістів навчальним навантаженням за фахом в обсязі, не менше кількості годин на ставку заробітної плати;

§   ·        встановлення навчального навантаження вище кількості годин на 1,5 ставки заробітної плати, а також неповного навчального навантаження тільки за згодою працівника.  

5.8.     Розклад уроків затверджується директором школи за узгодженням з профспілковим комітетом. Розклад уроків враховує принцип педагогічної доцільності і максимальної економії часу педагогічного працівника.

5.9     Під час зимових, осінніх та весняних канікул, а також літніх, що не співпадають з черговою відпусткою, адміністрація школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної діяльності в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул

5.10.     Адміністрація школи за узгодженням з профспілковим комітетом складає графік чергових відпусток і доводить його до відома всіх працівників школи.

5.11     Вчителям і іншим педагогічним працівникам щорічні відпустки надаються, як правило, під час літніх канікул.

5.12     Відпустка, необхідна для санаторного лікування, може бути надана протягом навчального року при наявності стабільної заміни з предмета.  

5.13     Вчителям і іншим працівникам школи не дозволяється:  

·        змінювати на свій розсуд розклад уроків і графіки роботи;

·        проводити заміну уроків без відома навчальної частини;

·        продовжувати чи скорочувати тривалість уроків і перерв між ними.  

45.      Забороняється:  

·        відволікати вчителів і учнів за рахунок навчального часу на роботу і проведення заходів, не пов’язаних з процесом навчання;

·        відволікати вчителя на розмови з батьками і колегами після початку уроку;

·        входити в клас після початку уроку для різних об’яв та інформацій без дозволу вчителя .

·        знаходитись у школі стороннім особам під час навчального процесу.

 

VІ.  ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ. 

6.1     Заохочення за успіхи в роботі є важливим засобом зміцнення трудової дисципліни. Заохочення обґрунтовується  реальними трудовими досягненнями, не допускаються зрівняння.

6.2     За зразкове виконання трудових обов’язків, результативність у навчально-виховній роботі, довгу і сумлінну працю, новації у професійній діяльності, активну участь у житті трудового колективу адміністрація школи застосовує такі заохочення:

·        оголошення подяки з занесенням у трудову книжку;

·        оголошення подяки;

·        премія;

·        нагородження Почесною грамотою;

·        нагородження цінним подарунком;

·        ушанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.  

6.3.     Право застосування заходів заохочення (за погодженням чи спільно з профспілковим комітетом) належить директору школи. При цьому також враховується думка відповідного шкільного МО.

6.4.     Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої обов’язки, надають в першу чергу пільги і переваги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторії, будинки відпочинку, путівки для оздоровлення дітей тощо).

6.5.      При заохоченні працівників школи дотримується принцип гласності.

6.6.     Адміністрація школи разом з профспілковим комітетом розробляє Положення преміювання і керується ним при застосуванні заходів заохочення.

 

VІІ.  СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

7.1.     До порушників дисципліни і недобросовісних працівників застосовуються засоби дисциплінарного і громадського впливу. Порушення трудової дисципліни – це невиконання або виконання не на належному рівні з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків.  

7.2.     За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з засобів стягнення:  

·        догана;

·        звільнення.  

7.3.     Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього колективним договором, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, положенням про ЗНЗ  чи посадовою інструкцією, якщо до цього працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського впливу. Дисципланарне стягнення на педагогічних працівників накладається начальником відділу освіти за поданням директора школи .

7.4.     Трудовий договір може бути розірваний з ініціативи адміністрації школи, якщо працівник:  

·        зробив прогул без поважних причин;

·        з’явився на роботі в нетверезому стані.  

7.5.     Рішення атестаційної комісії також є підставою для звільнення педагогічного працівника в порядку, встановленому законодавством.

7.6.     Дисциплінарні стягнення застосовуються директором школи. Адміністрація школи має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд профспілкового комітету, зборів трудового колективу.

7.7.     До працівників, обраних до складу профспілкового комітету школи, дисциплінарні стягнення не можуть застосовуватись без попереднього погодження з профспілковим комітетом.

7.8.     Припинення трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попереднього погодження профспілкового комітету школи, за виключенням випадків, передбачених законодавством.

7.9.     До накладання стягнення від порушника дисципліни повинно бути одержане письмове пояснення. Відмова від написання не є перепоною для застосування дисциплінарного стягнення. У разі відмови від давати письмові пояснення складається відповідний у присутності представника профспілкового комітету

 

7.10.     Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією школи безпосередньо після здійснення проступку, але у всіх випадках не пізніше місця після його здійснення (не враховуючи часу відсутності працівника по хворобі чи у відпустці).

7.11.     Дисциплінарне стягнення не може накладатися пізніше шести місяців після здійснення проступку.

7.12.     Стягнення оголошується в наказі по школі і повідомляється працівнику під підпис протягом трьох днів. Якщо працівник відмовляється розписатися під наказом, то робиться відмітка на документі особою, яка знайомила працівника з наказом, яка підтверджується підписом з вказівкою терміну ознайомлення.

                        

 

  

Правила внутрішнього трудового розпорядку схвалені зборами трудового колективу (протокол від 06.03.2012року № 02)