Первомайська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

 
МОН України

Статут школи

                                                                        Затверджено:

                                                                        Начальник відділу освіти виконавчого комітету

                                                                        Первомайської міської ради Харківської області

                                                                        _________Т.М.Сахновська

                                                                       “12” березня 2012 р.

 

                                                                  Схвалено на позачерговому засіданні   

                                                                  Ради Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

                                                                  Первомайської міської ради Харківської області

                                                                  Протокол № 43 від 12 березня  2012 року

 

                                                                  Голова Ради школи _____________О.П.Зубченко

                                                                 Директор школи         ____________ Ю.В.Барабан                                                                  

СТАТУТ Первомайської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 2

 Первомайської міської ради Харківської області

Первомайський

 2012 р.

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Первомайської міської ради Харківської області, створена в 1966 році рішенням Первомайської районної ради народних депутатів № 19 від 13 вересня 1966 року  «О принятии в эксплуатацию школы на 964 мест микрорайона 1», знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Первомайський.

1.2. Юридична  адреса загальноосвітнього  навчального  закладу: 64102, Харківська область, м. Первомайський, вулиця Комарова 1 тел. 057(48) 3-23-21

1.3 Загальноосвітній навчальний заклад (далі –школа ) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником школи є Первомайська міська ради Харківської області в особі Первомайського  міського відділу освіти.

1.5. Головною  метою  школи є забезпечення реалізації права  громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями школи є:

§  забезпечення реалізації права громадян на  загальну середню освіту;

§  виховання громадянина України;

§  виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

§  формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

§  виховання  в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

§  розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

§  реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

§  виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

§  створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство. 

1.7.  Школа своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “ Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради Україн, актами Президента України, прийнятим відповідно до Конституції та Законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОНМСУ,  інших центральних органів виконавчої влади, рішеням місцевих органів виконавчої влади та  органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, власним статутом, іншими нормативно-правовими актами.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї  компетенції, передбаченої  законодавством України, та власним статутом.

1.9. Школа  несе  відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

§  безпечні умови освітньої діяльності;

§  дотримання державних стандартів освіти;

§  дотримання договірних зобов’язань  з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

§  дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У школі визначена рішенням Первомайського міськвиконкому № 424 від 30.09.1998 року українська мова  навчання. Профілі навчання: фізико-математичний, філологічний, універсальний, в разі потреби за погодженням з Радою школи можуть визначатись інші профілі.

1.11. Школа має право:

§  проходити в установленому порядку державну атестацію;

§  визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з засновником;

§  визначати варіативну частину робочого навчального плану;

§  в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

§  спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

§  використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

§  отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

§  залишати у своєму розпорядженні  і  використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України.

1.12. У  школі створюються та функціонують:

§  ШМО учителів української мови і літератури;

§  ШМО учителів іноземної мови;

§  ШМО учителів математики;

§  ШМО учителів суспільно-природничого циклу;

§  ШМО класних керівників;

§  ШМО учителів початкових класів.

У разі потреби можуть змінюватись назви, створюватися інші методичні об’єднання, творчі групи  тощо.

Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Первомайською центральною районною лікарнею.

1.13. Взаємовідносини  школи з юридичними і фізичними особами визначаються  угодами, що укладені між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, семестрового, місячного, тижневого  плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються  перспективи  його розвитку. Річний план роботи затверджується педагогічною  радою школи .

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту  України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням   профілю  навчання.

        Робочий школи   погоджується педагогічною радою школи  і затверджується міським відділом освіти  виконкому Первомайської  міської  ради.

        У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків  (тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Школа  працює за програми, підручниками, навчальними посібниками, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України і забезпечують виконання  завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей і природних здібностей дітей. Школа забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам, єдність навчання і виховання.

2.4. Школа здійснює     навчально-виховний     процес      за груповою  та  індивідуальною  формами навчання. За заявою батьків   (опікунів) учні можуть навчатися екстерном у закладі, визначеному міським відділом освіти.

       2.5. Зарахування  учнів    до  школи здійснюється без проведення конкурсу і, як правило відповідно до території обслуговування, за  наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), до школи  ІІІ ступення – документа про відповідний рівень освіти.  До першого класу зараховуються , як правило, діти з шести років.

        У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за заявою батьків  або осіб, які їх замінюють та за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України зразка. Батьки  або особи, які їх замінюють надають довідку  з нового навчального закладу про продовження навчання та заяви  із зазначених причин переходу (зарахуванням) .

2.6. Для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

       Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Визначається такий режим  роботи груп продовженого дня:  12.00 – 18.00.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, передбаченого  робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Навчальні заняття   розпочинаються 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених  законодавством України).

2.9. Тривалість канікул протягом навчального року становить не менше  30 календарних днів.

2.10. Тривалість  уроків у школі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих - дванадцятих -  45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з міським відділом освіти та Первомайською  державною санітарно - епідеміологічною службою.

2.11.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог погоджується Радою школи  та профспілковою організацією, Первомайською  державною санітарно - епідеміологічною службою, затверджується  директором школи. Тижневий режим роботи навчального закладу  фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім  різних форм обов’язкових  навчальних  занять, у школі можуть проводитись  індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Для учнів 5-9-х  класів допускається проведення підряд двох уроків під час   

        лабораторних  і контрольних робіт, написання творів, а також  уроків           трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд  двох  уроків  з одного предмета  інваріантної  та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).       

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань  визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог навчальних програм та  індивідуальних особливостей учнів. Домашнє завдання учням 1-х  класів не задаються.

2.14. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні  здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. У першому класі дається словесна  оцінка досягнень учнів у навчанні. За рішенням педагогічної ради школи у другому класі у І семестрі надається  словесна характеристика знань умінь і навичок учнів. В подальшому оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання  навчальних досягнень учнів.      

2.15. Учні початкової школи, які  протягом одного навчального року не засвоїли програмні матеріали, за поданням педагогічної ради та згодою батьків направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого – медико – педагогічної консультації. За висновками консультації такі учні можуть продовжувати навчання у спеціальних школах, або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків.

2.16. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як вийняток залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.17. Навчання у випускних (4, 9, 11-х ) класах школи завершується  державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації  визначається МОНМСУ, в окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації, що встановлюється МОНМС та МОЗ.  

2.18. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів доводяться класним керівником. Результати державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів  головою атестаційної комісії.

За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ встановленого зразка (табель, свідоцтво про базову загальну освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освітузатверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.19. Учням, які закінчили основну школу (9 клас), видається свідоцтво про базову  загальну середню освіту. Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи ІІІ ступеню, професійно – технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

2.20. Учням, які закінчили 11-й клас, видається атестат про повну загальну середню освіту. Атестат про повну загальну освіту дає право вступу до професійно – технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

2.21. Випускникам 9, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета,  видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.22. Порядок переведення і випуск учнів у школі визначається  Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи  загальної середньої освіти усіх типів та форм власносності, затвердженої МІністерством освіти і науки від 14.04.2008  р. № 319.    

2.23. За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», випускники 11-х класів похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні», або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи у навчанні випускникам 9-го класу видається свідоцтво  про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи встановлюється МОНМСУ. За успіхи у навчанні  учні  можуть нагороджуватися грамотами, цінними  подарунками, оголошуватися подяки наказом по школі, або встановлюватися інші форми морального і матеріального     заохочення.

2.24. Свідоцтва про базову загальну освіту, атестати про повну загальну освіту, додатки до них реєструються у книзі обліку та видачі  зазначених документів.

ІІІ. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ШКОЛІ

3.1. Виховання учнів  у школі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

3.2. Цілі виховного процесу в школі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та Законах України, інших нормативно –правових актах.

3.3. У школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів школи до вступу в будь – які об’єднання громадян, громадські, громадсько – політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

3.4. Дисципліна у школі дотримується на основі взаємоповаги  усіх учасників навчального – виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту школи . Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів  забороняється.

ІV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу школі  є:

§  учні;

§  керівники;

§  педагогічні працівники;

§  психологи, бібліотекар;

§  інші спеціалісти;     

§  батьки або особи, які їх замінюють.

4.2.  Статус права і обов’язки  учасників навчально – виховного процесу , їх права та обов’язки  визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, правилами внутрішнього розпорядку школи .  

4.3. Учні мають право на:

§  доступність і безоплатність повної загальної середньої  освіти у школі;

§  вибір закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів,  позакласних  занять;

§  безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

§  участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

§  користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального школи;

§  отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних  послуг;

§  перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

§  участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках,  конкурсах тощо;

§  участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

§  участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

§  участь в роботі  добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

§  повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

§  захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують  їх права,  принижують їх честь, гідність;

4.4 Учні  зобов'язані:

§  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

§  підвищувати свій  загальний культурний  рівень;

§  брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом школи, її статутом;

§  дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів і працівників;

§  дбайливо ставитись до державного,  громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;     

§  брати участь у різних видах трудової діяльності;

§  дотримуватися правил особистої гігієни;

§  виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи   відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку школи;

§  дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

4.5. Учні школи залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням, віку, статі, фізичних можливостей;  

4.6. Педагогічним працівником школи    може бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний  стан  здоров’я  якої дає  змогу  виконувати  професійні  обов’язки  в навчальному закладі;

4.7. До педагогічної діяльності у школі не допускаються особи, яким вона заборонена  за медичними показаннями, вироком суду.

4.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників та  інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

4.9. Директор школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно – правовими актами МОНМСУ, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом школи.

4.10. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків передбаченим законодавством. Залучення до робіт не передбачених робочим навчальним планам, навчальним и програмами та іншими документами, що регламентують діяльність школи допускається лише за згодою педагогічних працівників.

4.11. Педагогічні працівників школи  підлягають атестації відповідно до порядку встановленого МОНМСУ. За результатами атестації встановлюються відповідність займаній посаді, встановлюється кваліфікаційна  категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання ’’старший учитель’’,  ’’ учитель - методист’’, педагог – організатор – методист та інші.

4.12. Педагогічні працівники мають право:

§  порушувати  питання захисту прав, професійної  та людської честі, гідності;

§  самостійно обирати  форми, методи, способи  навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів;

§  брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів навчального закладу   та інших органів самоврядування школи ,  в заходах, пов’язаних з організацією навчально – виховної роботи;

§  проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

§  вносити керівництву школи і органам управління освітою  пропозиції щодо поліпшення навчально – виховної роботи;

§  на соціальне і матеріальне забезпечення  відповідно до законодавства;

§  проходити атестацію для здобуття  відповідної  кваліфікаційної категорії,  та отримувати  її  в разі успішного  проходження атестації;

§  обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

§  навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації   педагогічних працівників;

§  об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність  яких не заборонена законодавством.

4.13. Педагогічні працівники зобов’язані:

§  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних  програм з дотриманням вимог державного стандарту загальної середньої освіти;

§  контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

§  сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

§  нести відповідальність за відповідність  оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання , затвердженим МОНМСУ, доводити результат навчальних досягнень учнів до відома  дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчальног закладу;

§  виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

§  виконувати Статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови колективного  договору  (контракту);

§  брати участь у роботі педагогічної ради;

§  готувати учнів до самостійного життя  з дотриманням  принципів  взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

§  виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

§  дотримуватися  педагогічної етики, моралі, поважати  особисту гідність учнів та їх батьків;

§  виконувати  накази і розпорядження керівника школи, органів управління освітою;

§  постійно підвищувати свій професійний рівень , педагогічну майстерність , рівень загальної і політичної культури;

§  вести відповідну документацію згідно вимог нормативних документів.

4.14. Педагогічні працівники, які  систематично порушують  Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно  із законодавством.

4.15. Права і обов’язки інших  працівників та допоміжного персоналу  регулюються трудовим законодавством, правилами внутрішнього розпорядку, Статутом.

4.16. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

§  обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів  громадського самоврядування;

§  звертатись до органів  управління  освітою, керівника школи  органів  громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

§  брати участь у заходах, спрямованих  на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

§  на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування   школи та у відповідних державних, судових органах;

§  обирати навчальний заклад  та форму навчання і виховання дітей;

§  створювати батьківські громадські організації та брати участь  в їх діяльності, обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

§  приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій,  пошуковій та інноваційній діяльності навчального  закладу.

4.17. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

§  створювати  умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

§  забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту школи;

§  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

§  поважати честь і гідність дитини та працівників  школи, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

§  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.18. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбаченим законодавством, школа може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

V. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

5.1. Управління навчальним школою   здійснюється відділом освіти виконкому Первомайської  міської  ради  Харківської  області. Керівництво школою  здійснює  директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОНМСУ.

5.2. Директор школи та його заступники  призначаються і звільняються з посади міським відділом  освіти,  згідно із законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

5.3.Директор школи:

§  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

§  організовує навчально-виховний процес;

§  забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

§  відповідає за дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

§  створює необхідні умови для участі учнів у позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

§  сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально – виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями  за інтересами;

§  вживає заходів до запобігання вчиванню учнями алкоголю, наркотиків;

§  забезпечує дотримання вимог щодо  охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог  техніки безпеки  і охорони праці;

§  підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

§  забезпечує права учнів на захист  від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

§  контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

§  розпоряджається в установленому порядку майном  навчального  закладу  та його  коштами;

§  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

§  щороку звітує за свою роботу на загальних зборах (конференції) колективу.

5.4. У школі  створюється постійно діючий колегіальний орган  - педагогічна   рада.   Головою педагогічної  ради є директор.

5.5. Педагогічна  рада  розглядає питання:

§  удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного – процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

§  варіативною складовою робочого навчального плану;

§  переведення учнів  до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи  у навчанні;

§  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

§  участі у інноваційній та експериментальній діяльності навчального закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

§  морального та матеріального заохочення  учнів та працівників навчального закладу;

§  морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, громадських діячів, які беруть участь в організації навчально – виховного процесу;

§  притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників  навчального закладу  за невиконання ними своїх обов’язків;

§   педагогічна рада розглядає  також інші питання, пов’язанні з діяльністю навчального закладу.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право  вносити на її розгляд актуальні питання навчально – виховного процесу.

 5.6. Вищим   органом   громадського   самоврядування школи  є конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

5.6.1  Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких

 трьох категорій: працівників навчального закладу —  зборами трудового

колективу; учнів  навчального закладу другого-третього ступеня — класними зборами; батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

5.6.2    Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така

кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 25, учнів - 25,            батьків і представників громадськості – 25. Термін їх повноважень становить один  рік.

5.6.3    Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини

делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів

5.6.4    Право скликати конференцію мають голова ради школи, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, засновник.

5.6.5. Конференція:

§  обирає раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

§  заслуховує звіт директора і голови ради школи;

§  розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності  навчального закладу;

§  затверджує основні напрями вдосконалення  навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;

§  приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

5.7.   У період між конференцією діє рада   школи.

5.7.1. Метою  діяльності  ради   школи  є:

§  сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

§  об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

§  формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

§  розширення колегіальних форм управління школою;

§  підвищення ролі  громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.7.2. Основними завданнями ради  школи є:

§  підвищення  ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з  сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

§  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

§  формування навичок здорового способу життя;

§  створення належного педагогічного клімату в школі;

§  сприяння  духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;    

§  підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

§  сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

§  підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

§  ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

§  стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки   обдарованих дітей;

§  зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою  з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.7.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією  навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.7.4. Рада  школи діє на засадах:

§  пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

§  дотримання вимог законодавства України;

§  колегіальності ухвалення рішень;

§  добровільності і рівноправності членства;

§  гласності.   

Рада школи працює за планом, що затверджується на  конференції.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради навчального закладу (школи)  може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, засновника, а також членами ради. Рішення ради школи  приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради школи, що не суперечать  законодавству України та Статуту  школи,  доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації школи  з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники  органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету  навчального закладу.

5.7.5. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради.

 Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради  не можуть  бути  директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих  та культурно-масових заходів.

5.7.6. Рада школи:

§  організовує виконання рішень конференції;

§  вносить пропозиції щодо зміни  типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

§  спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

§  разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

§  затверджує  режим роботи школи;

§  сприяє  формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

§  приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення  до нагородження  випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю за “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

§  разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

§  погоджує  робочий навчальний план на кожний навчальний рік;         

§  заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

§  бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою  обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

§  виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

§  виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

§  вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

§  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; сприяє створенню  та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

§  розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

§  розглядає питання родинного виховання;

§  бере  участь  за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в   обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

§  сприяє педагогічній освіті батьків;

§  сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті  періодичних видань;                     

§  розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

§  організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

§  розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

§  вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

§  може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та  зміст їх роботи визначаються радою.

5.8. При школі за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада та батьківська рада.

5.8.1.Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.8.2.Основними завданнями піклувальної ради є:

§  сприяння виконанню  законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

§  співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів  у  навчальному закладі;

§  зміцнення навчально-виробничої,  матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази  навчального закладу;

§  організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

§  вироблення рекомендацій щодо раціонального  використання фонду загальнообов’язкового навчання;

§  запобігання дитячій бездоглядності;

§  сприяння працевлаштуванню випускників  школи ;

§  стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

§  всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школою.

5.8.3.Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.Члени піклувальної ради обираються на конференції  школи шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

5.8.4.Піклувальна рада діє на засадах:

§  пріоритету прав людини,  гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

§  дотримання вимог законодавства України;

§  самоврядування;

§  колегіальності ухвалення рішень;

§  добровільності і рівноправності членства;     

§  гласності.

Піклувальна рада працює за планом, що застверджується на конференції. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.8.5    Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її  засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

5.8.6. Голова піклувальної ради:

§  скликає і координує роботу піклувальної ради;

§  готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

§  визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

§  представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

§  голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

5.8.7.Піклувальна рада має право:

§  вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навального закладу, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної,  корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази  навчального закладу;

§  залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

§  вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази  навчального закладу;

§  стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

§  брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи  навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

§  створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

5.9.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується відділом освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради, погоджується з профспілковим комітетом школи.

Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

VІ. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.  Матеріально-технічна база школи включає будівлю, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у  балансі школи.

6.2. Майно школи належить йому на правах оперативного управління  та не може бути вилученим  у нього, якщо інше не передбачено  законодавством.

6.3. Фінансування школи здійснюється її засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

6.4.Фінансово-господарська діяльність школи проводиться відповідно до бюджетного кодексу, Законів України « Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно - правових актів.

6.5.Джерелами фінансування кошторису  школи є:

§  кошти відповідповідного  бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти:

§  кошти,  отримані за надання платних послуг;

§  доходи від реалізації продукції навчально – виробничих майстерень,  від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

§  благодійні внески  юридичних та фізичних осіб.

§  інші джерела, не заборонені законодавством;

6.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством, нормативно – правовими актами МОНМСУ та інших центральних органів виконачої влади. Бухгалтерський облік здійснюється  через централізовану бухгалтерію відділу освіти виконавчого комітету Первомайської  міської  ради  Харківської області.

6.7. Школа  може  згідно з законодавством придбати та орендувати необхідне обладнання та інші матерільні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок  власних коштів, що сприяють поліпшенню    соціально – побутових умов працівників школи. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати   відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.3. Участь  школи у міжнародних  програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ   ЗА   ДІЯЛЬНІСТЮ   ШКОЛИ

8.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики  в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль  за діяльністю школи  здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України, Державна інспекція навчальних закладів,  Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, відділ освіти виконкому Первомайської міської ради,  органи місцевого самоврядування.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є державна  атестація, яка  проводиться не рідше ніж  один раз на десять років у порядку, встановленому   Міністерством  освіти  і  науки, молоді і спорту України.