Комунальний заклад "Первомайський ліцей № 2 Первомайської міської ради Харківської області"

 
МОН України

Готуємося до ЗНО

  УВАГА! НОВАЦІЇ, ГРАФІК, ПРЕДМЕТИ

­­Методичні рекомендації ХРЦОЯО щодо реєстрації на ЗНО-2021

для керівників закладів освіти (ЗЗСО, ЗПТО, ЗФПО)та осіб,відповідальних за формування комплектів реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів), які складатимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО

№ з/п

Зміст

Стор

1

Наказ МОН України від 10.01.2017 № 25 «Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» із змінами

IV. Порядок реєстрації/перереєстрації осіб, які­ виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання

2

2

Перелік особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання

3

3

Форма медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (086-3/о)

6

4

Щодо оформлення медичних документів для звільнення від ДПА (ЗНО) у ЗЗСО

7

5

Перелікзахворювань та патологічнихстанів, щоможуть бути перешкодою для проходженнязовнішньогонезалежногооцінювання

7

6

Сервіси щодо перевірки стану реєстрації:

8

 

6.1. Сервіс УЦОЯО «Керівникам закладів освіти»

8

6.2. Сервіс УЦОЯО «Стан опрацювання документів»

9

6.3. Сервіси відстеження поштових відправлень

10

7

Унесення змін до реєстраційних даних

11

8

Пам’ятка

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наказ МОН України від 10.01.2017 № 25 «Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» із змінами

IV. Порядок реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання покликання через qr-код на сайт Лігі Закон або http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29986.html

 

2. ПЕРЕЛІКособливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання

(Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 29.08.2016 № 1027/900)

 

№ з/п

Категоріяосіб з особливимиосвітніми потребами

Особливі (спеціальні) умови, щостворюються в пунктах проведення зовнішньогонезалежногооцінювання

опис умов

код умов

1

Глухі та особи з порушеннями слуху

Присутністьперекладачажестової мови (перекладача-дактилолога) в аудиторії, де відбуваєтьсязовнішнєнезалежнеоцінювання; наданнядодаткового часу (до 30 хвилин) для виконаннясертифікаційної роботи

0101

Виконаннясертифікаційної роботи за одним із перших століваудиторії

0102

Надання перед початком проведення зовнішньогонезалежногооцінювання в аудиторії тексту промовиінструктора

0103

Наданняможливостівикористання слухового апарата, імпланта

0104

Надання в письмовій (друкованій) форміозвученихтекстів до завданьсертифікаційної роботи, щоспрямовані на перевіркусформованостівмінь і навичок, необхідних для розуміння мови на слух (аудіювання)

0105

2

Особи з порушеннямизору

Надання у паперовомувигляді тексту, написанняякогопередбачено на дошці

0201

Наданняможливостівикористанняоптичногозбільшувача (лупи) абоелектронногозбільшувача (електроннізбільшувачі не мають бути складовимизасобівзв’язку, пристроївобробки, збереження та передаванняінформаціїабокомутуватися з такими засобамичипристроями)

0202

Наданняможливостівикористаннянастільного пристрою для додатковогоосвітленняробочогомісця (пристроїмаютьпрацювати автономно, без під’єднання до електромережі, а також не мають бути складовимизасобівзв’язку, пристроївобробки, збереження та передаванняінформації)

0203

Текст зошитівіззавданнямисертифікаційної роботи та бланківвідповідеймає бути надрукованийфарбоючорногокольору на біломупапері з матовою поверхнею з дотриманням таких вимог до шрифтового оформлення: рублений шрифт, кегль шрифту - не менше 16, збільшенняінтерліньяжу - не менше 4 пунктів, довжина рядка від 63 до 153 мм, місткість шрифту - не більше 7,7 (8,5 - для текстів на латинськійграфічнійоснові), нормальнеабоширокесвітлепряменакресленнявічка*

0204

Наданнясертифікаційної роботи іззавданнями, адаптованими для осібізглибокимипорушеннямизору, надрукованоїрельєфно-крапковим шрифтом для написання і читаннясліпими (шрифт Брайля); додатковий час для виконаннясертифікаційної роботи входить до загального часу, відведеного для виконаннясертифікаційної роботи (умова за кодом 0206 додатково не створюється); розумнепристосування процедур проведення зовнішньогонезалежногооцінювання та визначеннярезультатівзовнішньогонезалежногооцінювання для осібізглибокимипорушеннямизору**

0205

Наданнядодаткового часу (до 30 хвилин) для виконаннясертифікаційної роботи***

0206

3

Особи з порушеннями опорно-руховогоапарату, особи, якіодужуютьпісля травм, особи із хворобами нервовоїсистеми

Виконаннясертифікаційної роботи в аудиторії, щорозташована на першомуповерсі

0301

Наявність у будівлі, де розміщується пункт проведення зовнішньогонезалежногооцінювання, зовнішніхсходів і пандусів, обладнаних поручнями з урахуваннямтехнічнихвимог до опорнихстаціонарнихпристроїввідповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступністьбудинків і споруд для маломобільнихгрупнаселення»

0302

Наявність у пункті проведення зовнішньогонезалежногооцінювання туалету, обладнаногоуніверсальноюкабіною, доступною для осіб, якіпересуваються на кріслахколісних, відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступністьбудинків і споруд для маломобільнихгрупнаселення»

0303

Наданняможливостісупроводжуючим особам допомогтиучасникузовнішньогонезалежногооцінюваннязайнятиробочемісце в аудиторіїзовнішньогонезалежногооцінювання та вийти з пункту тестування

0304

Виконаннясертифікаційної роботи за столом, придатним для письма на інвалідномувізку

0305

Наданнядодаткового часу (до 30 хвилин) для виконаннясертифікаційної роботи***

0306

4

Особи з розладамипсихіки та поведінки

Наданнядодаткового часу (до 30 хвилин) для виконаннясертифікаційної роботи***

0401

5

Особи, якимвстановленоелектрокардіо-стимулятор абоіншийелектроннийімплантатчипристрій

Відмовавідздійснення за допомогоюметалодетектораабоіншогоелектронного пристрою контролю за дотриманням особою вимогищодо заборони мати при собізасобизв’язку, пристроїзчитування, обробки, збереження та відтворенняінформації

0501

6

Особи, якіпотребуютьперіодичногоздійсненняіндивідуальнихмедичних процедур іззабезпеченняжиттєдіяльностілюдини та/або контролю за її станом

Наявністькімнати для медичногопрацівника, в якійможливоздійснюватиіндивідуальнімедичніпроцедури та контроль за станом особи

0601

7

Особи, якімаютьзахворювання, щопотребуютьпостійногомедичногонагляду

Забезпеченнямедичнимпрацівникомперіодичного контролю за станом здоров’я

0701

Наданняможливостіприсутностілікаря-спеціаліста (відповідно до діагнозу) в аудиторії, де відбуваєтьсязовнішнєнезалежнеоцінювання

0702

* Цяособлива (спеціальна) умовастворюєтьсяпід час проведення додатковоїсесіїзовнішньогонезалежногооцінювання.
** Цяособлива (спеціальна) умовастворюється для осібізпорушеннямизору, яківикористовували в процесінавчання шрифт Брайля, під час проведення додатковоїсесіїзовнішньогонезалежногооцінювання з української мови і літератури, математики, історії України, біології.
*** Висновокщодостворенняцієїособливої (спеціальної) умовиможенадаватисялише особам з інвалідністю.

УВАГА!

 • Реєстрація осіб із глибоким порушенням зору з числа випускників поточного року здійснюється в закладі, в якому випускник навчається,  за окремим порядком, після телефонної консультації закладу з Харківським РЦОЯО.
 • Реєстрація осіб із глибоким порушенням зору з числа випускників минулих років, які звернулися до пункту реєстрації, здійснюється окремим порядком  після, телефонної консультації пункту з Харківським РЦОЯО.

3. Форма медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання №086-3/о

4. Щодо оформлення медичних документів для звільнення від ДПА (ЗНО) у ЗЗСО

Наказ МОНУ 07.12.2018  № 1369 (із змінами)

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації

II. Проведення атестації

14. Здобувачі освіти можуть бути звільнені від зовнішнього незалежного оцінювання та пройти атестацію в закладі освіти, якщо вони:

мають захворювання або патологічний стан, зазначений у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до закладу освіти одного з документів або копії документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837), та не реєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів)

IV. Звільнення від атестації в закладі освіти

2. Особи, які за станом здоров'я не можуть проходити атестацію в закладі освіти, звільняються від неї відповідно до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров'я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за № 288/22820.

Для звільнення від ЗНО та ДПА необхідно мати 2 різні довідки відповідно до різних наказів – окремо від ЗНО та окремо від ДПА (форми довідок згідно з цими наказами)

5. Перелікзахворювань та патологічнихстанів, щоможуть бути перешкодою для проходженнязовнішньогонезалежногооцінювання(Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 29.08.2016 № 1027/900)

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29837.html

6. Сервіси щодо перевірки стану реєстрації

6.1. Сервіс «Керівникам закладів освіти»,закритий доступ - для керівників закладів(за логіном та паролем керівника закладу)

Сервіс надає можливість відслідковувати:

 • хід реєстрації учнів закладу (процес генерування реєстраційних карток)
 • стан опрацювання документів (етапи опрацювання)
 • Сервісі надає можливість автоматичногоформування Списку учасників за визначеною формою у форматі Excel, який необхідновідредагувати та вставити у бланк листа закладу освіти перед відправленням до ХРЦОЯО.

Перед відправленням документів рекомендуємо перевірити правильність оформлення Списку (наявність номера та дати видачі, підпису керівника, печатки закладу). Зауважимо, що кількість комплектів реєстраційних документів має відповідати кількості випускників, зазначених у Списку.

Надсилати Cписки та комплекти реєстраційних документів можна частинами залежно від того, як випускники подаватимуть їх до закладу.

Необхідно слідкуйте за тим, щоб номер реєстраційної картки, зазначений у Списку, збігався з номером реєстраційної картки випускника, яку буде подано   до Харківського РЦОЯО.

У Сервісі з 01.02.2021буде розміщено:

 • зразки документів, які необхідні для реєстрації
 • інформацію про механізм реєстрації учнів, які не мають паспорта, для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання
 • для закладів ЗФПО – спеціальний КОД та інформацію щодо реєстрації студентів для повторного складання ДПА у формі ЗНО
 • іншіматеріали
 • 6.2. Сервіс «Стан опрацювання документів»,відкритий доступ - для учасників

Після надсилання пакету документів для реєстрації до ХРЦОЯО є можливість перевірити на якому етапі опрацювання знаходяться документи за допомогою Сервісу «Стан опрацювання документів». Для цього необхідно увести номер реєстраційної картки до Сервісу.

Реєстраційні документи в ХРЦОЯО опрацьовуються по мірі надходження. Обробка реєстраційних документів триває протягом 10 робочих днів із моменту їхнього надходження.

6.3.  Сервісивідстеження поштових відправлень, відкритий доступ - для керівників закладів та учасників

Після надсилання пакету документів для реєстрації до ХРЦОЯОабо після відправлення пакету документів від  ХРЦОЯОє можливість відстежувати стан надходження відправлення за допомогою поштових Сервісів.

Укрпошта https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html?barcode

Нова пошта https://novaposhta.ua/tracking

 

7. Унесення змін до реєстраційних даних

Підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні є Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, який вам надіслано в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного оцінювання.

У разі потреби можна внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію. Перереєстрація триватиме з 01 лютого до 05 березня 2021 року після отримання  Сертифіката.

Для перереєстрації потрібно внести зміни до реєстраційних даних за допомогою спеціального сервісу «Внести зміни», розміщеного на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Вхід до сервісу – за номером і пін-кодом Сертифіката. Вам потрібно буде оформити нову реєстраційну картку, повторно сформувати комплект реєстраційних документів, вклавши до нього отриманий раніше Сертифікат + новий список із зазначенням даних конкретного учня щодо якого здійснюються зміни. Пакет документів треба подати до Харківського РЦОЯО в той самий спосіб, у який це було здійснено під час реєстрації.

8. Пам’ятка особі,відповідальнійза формування комплектів реєстраційних документів

 1. Отримати від учасниківреєстраційні документи: оригінал реєстраційної картки та копію паспортного документа.
 2. Перевірити на копіях паспортного документів наявність:
 •  напису «Згідно з оригіналом» (без лапок)
 • особистого підпису особи, яка реєструється
 • ініціалів та прізвища особи, яка реєструється
 • дати засвідчення копії
 1. Перевірити правильність оформлення реєстраційної картки:
 • наявність тексту Заяви, дати, особистогопідпису особи, яка реєструється
 • наявність у спеціально відведених місцях двох однакових фотокарток для документів (чорно-білих або кольорових на фотопапері) розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку
 • правильність написання: ПІБ, дати народження, серії/номера паспортного документу
 • правильність відомостей про заклад освіти
 • перелік навчальних предметів, обраних для проходження ДПА та ЗНО
 1. Для окремих категорій учасників до комплектівреєстраційних документів  додати:
 • для осіб із особливими освітніми потребами – оригінал медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЗНО за формою первинної облікової документації № 086-3/о
 • для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою – копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації
 • для осіб, які бажають зареєструватися на додаткову сесію – заяву щодо надання можливості пройти ЗНО з певного(их) предмета(ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії, та документ, що підтверджує цю причину
 1. Оформити Список осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

          За допомогою Сервісу «Керівникам закладів освіти» сформувати Список у форматі Excel, який відредагувати та вставити у бланк листа закладу освіти.

У Списку повинні бути зазначені:

 • дата і номер вихідного листа закладу освіти
 • підпис керівника закладу освіти
 • печатка закладу освіти (за наявності)
 • кількість комплектів реєстраційних документів (по факту)

          Список можна формувати на окремі класи/групи або їх частини.

          Список від ЗВО має містити учасників, яким надано право повторного перескладання ДПА у формі ЗНО за 2020 рік.

          Осіб, які звільнені від ДПА, у Список включати не потрібно.

Увага! Форма Списку затверджена наказом МОНУ  від 10.01.2017 № 25,

змінювати форму не можна!

 1. На кожного учасника комплект реєстраційних документів скріплюється степлером у верхньому лівому куті, не пошкоджуючи фото.

Увага! Не вкладати кожний комплект реєстраційних документів в окремий файл

7. У разі перереєстрації: формується новий повний пакет реєстраційних документів +

Рекомендована дата відправлення комплектів реєстраційних документів доХРЦОЯО

до 19.02.2021року­

 

1

 

 

2

 

        Посилання

 

 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 травня № 635 урегулювано проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. Відповідно до наказу кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з одинадцяти навчальних предметів:

• українська мова і література
• історія України
• математика
• біологія
• географія
• фізика
• хімія
• англійська мова
• іспанська мова
• німецька мова
• французька мова

Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам зовнішнього незалежного оцінювання,  затвердженим наказами Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року №696, від 20 грудня 2018 року № 1426.

Переклад завдань сертифікаційних робіт з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії здійснюватиметься кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2019 року № 947 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

 

 

Міністерство освіти науки України ухвалило рішення про терміни проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.

Відтак основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії. Тестування з української мови і літератури відбудеться 30 червня, з фізики — 2 липня, з іспанської, німецької, французької мов — 6 липня, з англійської мови — 7 липня, з історії України — 9 липня, з біології — 13 липня, з географії — 15 липня.

До 4 червня 2020 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 29 липня 2020 року.

Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня, а результати буде розміщено до 14 серпня. Цьогоріч для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня – 9 червня) всі, хто не зміг зреєструватися протягом 3 лютого — 24 березня.